Det finns olika sorters förklaringar, de som kommer gås igenom här är sekventiell och faktoriell förklaring.
 
Allmänt:
Förklaringar är vanligast i naturvetenskapliga texter, men även i samhällsvetenskapliga. Eleverna kommer möta dessa texter både i NO och SO-undervisningen.

 

En sekventiell  förklaring förklarar olika fenomen på ett kronologiskt sätt.

En faktoriell förklaring förklarar orsaker till ett visst fenomen.

 
Struktur:
En förklaring innehåller två steg identifikation och förklaring. Efter detta följer det ibland en kort sammanfattande text. Rubriken är ofta formulerad till en fråga eller ett påstående.
 
Sekventiell förklaring: En lång rad händelser som följer på varandra.Ett fenomen reds ut kronologiskt.

 

Faktoriell förklaring: förklarar hur flera händelser tillsammans leder fram till ett resultat, t.ex. "Varför bröt andra världskriget ut?"

 

Språkliga drag

Allmänna och abstrakta deltagare (vinden, vattnet, regnet)

Många tekniska och abstrakta ord och uttryck

Det som händer är ofta centralt, och uttrycks i passivform (brytas ned, förångas, utvecklas)

Omständigheter (på grund av)

Långa nominalgrupper (den långa vintern som gör det svårt för djuren)

Formella uttryck för evaluerande (värderande) språk (väsentlig, avgörande)

Många orsaksbindeord (när, därför att, eftersom, då)

VIllkorsbindeord (om...så)

Ofta presens

 
 
 
Gå vidare till Instruktioner