Laborationsrapporter är en  makrogenre, vilket innebär att den är en blandning mellan olika genrer.
 
 
1. Syfte och frågeställning
 

Varför gjorde du din undersökning? Vad var det du ville ta reda på eller undersöka? Se redan innan du genomför undersökningen till att ha en tydlig frågeställning.

2. Teori

Vad säger teorin? Vad borde resultatet bli? Vilken bakgrundsfakta finns att berätta? Gör läsaren lite insatt i ämnet. Redan kända reaktionsformler kan pressenteras här liksom de formler som legat till grund för eventuella beräkningar i undersökningen.

3. Hypotes

Här beskriver du vad du trodde att du skulle få för svar på din fråga och varför du trodde så.

4. Metod

Hur gick undersökningen till? Beskriv den så pass utförligt att någon annan skulle kunna utföra den med samma resultat. Tänk på att också ha med det material du använde! Om det ingick beräkningar i undersökningen bör du ha med de formler du använde här.

Observera dock att du inte ska skriva vad undersökningen visade här – bara hur den gick till. Det är också viktigt att du skriver hur du gjorde – inte hur det var meningen att du skulle göra.

5. Resultat

Här berättar du kort och koncist vad undersökningen visade och vilka observationer/mätningar/uträkningar du gjorde. Detta kan du göra med både text, bilder, diagram och tabeller. Detta ska vara en helt opersonlig redovisning där du inte får dra några slutsatser eller kommentera resultatet – spara det i stället till nästa rubrik.

6. Slutsats

Vad kan du dra för slutsatser av resultatet? Vad har du kommit fram till med undersökningen? Här kan du svara på din frågeställning och kommentera din hypotes – stärker undersökningen den eller motbevisar den den?

7. Diskussion

Hur pass trovärdigt är undersökningens resultat? Vilka felkällor finns det, som kan ha påverkat ditt resultat? Hur noggrann var du? Finns det något du skulle vilja ändra om du fick göra om din undersökning? Här finns det utrymme för att vara självkritisk!

 

Övriga tips

Förberedelser

  • Planera undersökningen noggrant innan du genomför den. Punkt 1-3 ska du ha klart för dig innan du genomför undersökningen. Du bör dessutom ha en planering för hur undersökningen ska gå till rent metodmässigt.
  • Redan vid planeringen bör du vara uppmärksam på vilka felkällor som finns och hela tiden sträva efter att göra undersökningen så noggrann som möjligt.

 

Genomförande

  • När du väl genomför undersökningen bör du vara noggrann med att anteckna under dess gång. Det är alltså ingen vidare bra idé att försöka hålla allt i huvudet.
  • ”Fiffla” aldrig med resultatet för att få det att passa bättre till dina egna förväntningar och förhoppningar. Ingen tjänar på det, varför seriösa vetenskapsmän gör aldrig så. Skriv vad du ser – inte vad du vill se.

 

Utformning av rapporten

  • Tänk på att skriva på bra och formell svenska. Annars finns kommer rapporten inte att uppfattas som speciellt seriös.
  • Ännu viktigare är att använda ett korrekt naturvetenskapligt språk, i din rapport. Använd ord och begrepp där de passar och inte bara för att du vill visa hur många ord du kan.
  • Skriv rapporten i passiv form. I stället för att skriva ”Jag mätte upp 3 cm3 vatten med ett mätglas…” bör du skriva ”3 cm3 vatten mättes upp med ett mätglas…”.
  • Ett tips för att ge rapporten ett snyggt och proffsigt utseende och underlätta skrivande av matematisk text är att skriva den i typsättningsprogrammet